Úspora tepla a tepelná pohoda budov

Při navrhování budov z hlediska úspory energie a ochrany tepla musí být stavby navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší.

Při navrhování budov z hlediska úspory energie a ochrany tepla musí být stavby navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetická náročnost vytápění je ovlivňována především klimatickými podmínkami lokality, tvarem budovy, orientací a velikostí oken, použitými stavebními materiály a samozřejmě vytápěcími systémy.

Tepelně technické vlastnosti budov jsou dány normovými hodnotami, které vycházejí z průměrných lidských potřeb. Tyto funkční požadavky zohledňují šíření tepla, vlhkosti a vzduchu konstrukcí. Příslušnou technickou normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov je sledována tepelná stabilita místností a energetický požadavek na budovy vyjádřený celkovou, popř. redukovanou charakteristikou budovy. Proto jsou pro jednotlivé druhy stavebních konstrukcí stanoveny hodnoty, jejichž dodržení zajišťuje v budovách zejména prevenci tepelně technických poruch, tepelnou pohodu uživatelů, která je samozřejmě prioritní, ale i požadovaný stav vnitřního prostředí pro případné technologické činnosti a nízkou spotřebu energie při provozu budov.

Úspory energie lze hledat zejména v regulaci vytápění či chlazení místností, regulaci obsahu vlhkosti, větrání, zásobování vodou, její úpravě, ohřevu a konečně i odvádění do kanalizace.

Výpočet tepelných ztrát budov je rovněž dán normovými hodnotami. Jejich výpočet lze provést např. podle ČSN 06 3110 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. Tato norma stanoví tepelné ztráty v jednotlivých místnostech a tepelné ztráty celé budovy – s ohledem na specifika, např. světovou stranu, ale i podle mapy oblastí s průměrnými nejnižšími venkovními teplotami, což je všeobecně poměrně málo známo.

Technické vybavení zdrojů tepla musí umožnit hospodárný, bezpečný a spolehlivý provoz. Kotle a spotřebiče by měly mít zajištěn dokonalý přívod spalovacího a větracího vzduchu. Odvod spalin a dalších škodlivin nesmí ohrozit nejen zdraví osob, ale ani životní prostředí. Otopná tělesa by měla být opatřena ochrannými kryty, především s ohledem na prevenci úrazů dětí a starých či invalidních osob.

Pro projektování a montáž tepelných soustav ústředního vytápění, které používají horkou vodu, vodní roztoky nebo páru, platí ČSN 06 0310 Ústřední vytápění – Projektování a montáž. Norma obsahuje především zásady pro volbu otopných soustav, technické požadavky na kotle, pro návrh zařízení regulace a měření, armatur a potrubí.

Zdroj: http://www.stavimesen.cz/clanek/uspora-tepla-tepelna-pohoda
Přinášíme Vám zajímavosti, které již byly zveřejněny a velmi dobře redakčně zpracovány.