Ušetřete správnou regulací

Účelem automatické regulace elektrického vytápění je udržet teplotu ve vytápěné místnosti na požadované výši. To je také důležité z hlediska úspor. Pro ložnici je vhodnější nižší teplota než pro obývák, v některých místnostech domu nebo bytu se může někdy třeba jen temperovat. Má-li se teplota regulovat v různých časových úsecích, hovoříme o programování. U elektrických topidel – akumulačních kamen, konvektorů a sálavých panelů – se k regulaci používá prostorový termostat. Ten je důležitým doplňkem každého elektrického topidla, závisí na něm totiž udržení příjemné teploty ve vytápěné místnosti. Prostorové termostaty bývají v místnosti instalovány samostatně (akumulační kamna, sálavé panely), u konvektorů jsou často zabudovány přímo ve spotřebiči.

Jak vybírat termostat?

Regulace teploty prostorovým termostatem zajistí udržení požadované teploty ve vytápěné místnosti a zabrání neúčelné spotřebě elektrické energie. Výhodná je samostatná regulace v každé místnosti – zajistí komfort a hospodárnost. Prostorový termostat je tvořen regulačním knoflíkem sloužícím k nastavení požadované teploty, čidlem, které měří teplotu vzduchu ve vytápěné místnosti, a spínačem, který samočinně spíná topný článek je-li teplota v místnosti nižší než požadovaná a vypíná, je-li požadované teploty dosaženo. Prostorový termostat při regulování ostatních elektrických topidel, například akumulačních kamen nebo sálavých panelů, bývá umístěn samostatně, nezávisle na topidle. V takovém případě je důležité dbát na jeho správné umístění. Podmínkou dobré funkce termostatu je, aby na něj nepůsobily nepříznivé povětrnostní vlivy, vlhkost, prach či jiné nečistoty. Termostaty se podle provedení dělí na elektromechanické a elektronické. Rozdíl mezi nimi je v regulační schopnosti – citlivosti. Vysoká citlivost znamená schopnost termostatu regulovat skutečnou teplotu jen s malými odchylkami od požadované, a naopak malá citlivost znamená vyšší odchylky regulované teploty od nastavené či požadované. Například elektronický termostat s citlivostí 0,1 °C, který je nastaven na 20 °C, reguluje teplotu v místnosti v rozmezí teplot od 19,9 °C do 20,1 °C a zajišťuje tak vysokou tepelnou pohodu prostředí.

Jak ušetřit?

Díky individuální regulaci v každé místnosti můžete:

 • udržovat v každé místnosti jinou požadovanou teplotu
 • využít zisky tepla z oslunění a jiných dodatečných zdrojů tepla, např. z osvětlení
 • zabránit přetápění, které znamená plýtvání energií

Nastavením termostatu v každé místnosti, a jeho správnou manipulací, se vyhnete neužitečným ztrátám tepla, například:

 • větráte-li místnost, vypněte konvektor nebo ventilátor akumulačních kamen vypínačem, aniž byste přestavovali termostat; po vyvětrání stačí vypínač zapnout; je zbytečné nastavovat termostat na maximální hodnotu, rychlost opětného zahřátí vzduchu na požadovanou teplotu tím nezvýšíte
 • je-li doba, po kterou není místnost využívána delší než 48 hod., doporučuje se vytápět místnost na tzv. „nezámrznou teplotu“, což je teplota 6–8 °C; snížení spotřeby v takové místnosti představuje úsporu až 75 % el. energie

Programování:

Aby se přizpůsobila úroveň teploty činnostem (rytmu života) v místnosti či bytě, používají se při elektrickém vytápění vedle regulace také programátory. Programovat vytápění lze rozdílně podle druhu místnosti. Programová regulace teploty jednotlivých místností je jedinou skutečně efektivní metodou pro dosažení maximálního komfortu vytápění při maximálně možných úsporách.

Varianty

 • Programovatelný termostat
  Umisťuje se v referenční místnosti. Termostat ovládá stykač vytápění. Tento způsob je poměrně levný a jednoduchý. Není však z hlediska účinnosti regulace nejvýhodnější.
 • Regulace pilotním vodičem
  Výhodou je opět poměrně levná a jednoduchá regulace. Každý konvektor reaguje na tepelné poměry v místnosti, kde je umístěn. Z jednoho místa je možno automaticky nebo ručně ovládat zvýšení nebo snížení teploty. Tuto regulaci lze použít pouze u konvektorů k tomu určených.
 • Ekvitermní regulace
  Tato regulace je zvlášť výhodná u akumulačního vytápění. Nabíjení akumulátorů je řízeno v závislosti na venkovní teplotě a chladnutí budovy. Tím nedochází k přebíjení akumulátorů a následně k přetápění místností.
 • IRC – individual room control
  Regulace, u které je možno pomocí mikroprocesoru řídit časově teplotu v jednotlivých místnostech. Regulace je nastavena podle režimu místností. Pomocí této regulace je možno ušetřit až 30 % energie.
 • Budoucnost
  Je v inteligentním ovládání otopné soustavy – např.: regulace IRC (individual room control), která zabezpečuje programově řízené vytápění jednotlivých místností podle individuálních požadavků.

Zdroj: http://www.cez.cz/cs/pro-zakazniky/chci-usetrit/na-cem-chcete-usetrit/usporte-na-vytapeni.html
Přinášíme Vám zajímavosti, které již byly zveřejněny a velmi dobře redakčně zpracovány.